Pravidla certifikace2018-04-10T00:35:18+00:00

Všeobecná ustanovení pro certifikaci / Certifikační pravidla

Nahrazují k  28.1.2018 certifikační pravidla z 21.3.2011

Certifikační orgán výrobků (CO) přistupuje ke všem zákazníkům v souladu se statutem nezávislosti jednotně (nediskriminačně) a nabízí všem zákazníkům jednotné služby v rozsahu veřejně deklarovaném a uvedeném v osvědčení o akreditaci, na svých webových stránkách nebo v marketingových materiálech.

Všechny podmínky certifikace, včetně ceny nabízených služeb, jsou předem dány a žadatel o certifikaci je získává před zahájením certifikace jako součást nabídky. Cena certifikačního řízení je kalkulována dle standardizovaného postupu, který vychází pouze z rozsahu provedených prací. Všeobecné informace, případně další informace o certifikaci, získá žadatel na požádání elektronickou formou, dotazem na ředitele CO, případně formou informativní schůzky. Produkty žadatele o certifikaci jsou hodnoceny v rozsahu kritérií (etalonu) a postupem, který je uveden v nabídce. CO deklaruje schopnost provádět certifikaci ve svých veřejně přístupných materiálech, které jsou žadateli o akreditaci předem známy.

Žádosti, podněty, stížnosti, připomínky, náměty a dotazy

Veškeré žádosti, podněty, stížnosti, připomínky, náměty a dotazy, prosím, zasílejte v elektronické podobě nebo v papírové podobě na adresu:

ATS Relsie RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23
110 00 Praha 1

e-mail: cov@relsie.cz
DS: hzn7q74

V textu prosím popište, co je předmětem žádosti, podnětu, stížnosti, připomínky, námětu na zlepšení či dotazu a které činnosti certifikačního orgánu výrobků se toto týká (pokud je Vám to známo). Dále prosím uveďte kontakt na svou osobu, jednoznačné vymezení co požadujete a co má být očekávaným výstupem.

Žádost o certifikaci

V případě zájmu o certifikaci Vašeho produktu nás prosím kontaktujte pro vyjasnění předmětu certifikace a získání dalších informací nezbytných k nacenění Vámi požadovaného předmětu certifikace.

Žadatel o certifikaci podává žádost o certifikaci elektronickým způsobem a to na adrese cov@relsie.cz nebo pomocí datové schránky č. hzn7q74 nebo jiným, předem dohodnutým způsobem.

Žádost o certifikaci se skládá z informací nezbytných k naplnění požadavků vyplývajících z akreditace certifikačního orgánu a z požadovaného rozsahu certifikace. Formulář vhodný pro Vámi požadovaný rozsah certifikace Vám na vyžádání obratem zašleme. Po jeho vyplnění a zaslání zpět na adresu certifikačního orgánu Vám bude vypracována nabídka obsahující všechny nezbytné informace pro uzavření smluvního vztahu.

Proces certifikace je stanoven certifikačním systémem certifikačního orgánu, který je uveden v příloze osvědčení o akreditaci. Tento systém má k dispozici žadatel o certifikaci jako součást smluvního vztahu.

Obecně platí, že v prvním kroku je ověřována dokumentace k předmětu certifikace a následně v druhém kroku je ověřována shoda tvrzení v dokumentaci s reálným stavem.

​Časová náročnost certifikace vychází pro každý projekt individuálně dle předmětu a rozsahu certifikace. Časový rámec certifikace stanovuje certifikační orgán v rámci nabídky. Výpočet časové náročnosti je stanovován pouze na základě požadovaného rozsahu certifikace a jejího typu.

Výstupem z projektu certifikace je vždy protokol s výsledky provedených testů a pokud je výsledek certifikace pozitivní i certifikát.

Cena za provedení certifikace je stanovována na základě časové náročnosti certifikace, kde celková cena se stanovuje jako součin člověkodnů daných časovou náročností certifikace a cenou za jeden člověkoden, která je stanovena v ceníku certifikačního orgánu. Stejné pravidlo platí pro nacenění všech dalších činností CO, tj. prodloužení platnosti certifikátu, změnu certifikátu v důsledku změny vlastností či podmínek certifikovaného produktu, změny rozsahu certifikátu shody a nákladů spojených s odnětím či změnou certifikátu shody.

Žadatel musí prokázat, že je kompetentní k zajištění shody výrobku s požadavky na certifikaci.

Ceník

Cena za jeden člověkoden pracovníka certifikačního orgánu je stanovena na 12.000,- Kč bez DPH. Cestovní náklady v ČR i v zahraničí jsou účtovány dle předpokládaných reálně vynaložených nákladů, při jízdě automobilem 7,- Kč / km, a jsou vždy sjednány předem v rámci nabídky a objednávky.

Výstupy z certifikace

Výstupem z certifikace je certifikát, který se skládá z úvodního listu se základními sumarizačními údaji a certifikačního protokolu. V případě, že má certifikační orgán povinnost zveřejnit nebo předat třetí straně kopii výstupů z certifikace, dává žadatel objednávkou certifikace souhlas s tímto zveřejněním / předáním.

  V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.​