Všeobecná ustanovení pro certifikaci

Nahrazují k  17.5.2019 certifikační pravidla z 28.1.2018

Certifikační orgán (CO) přistupuje ke všem zákazníkům jednotně (nediskriminačně) a nabízí všem zákazníkům jednotné služby v rozsahu veřejně deklarovaném a uvedeném v osvědčení o akreditaci a deklarované jeho statutem nezávislosti.

Všechny podmínky certifikace, včetně standardního ceníku služeb, jsou předem dány, a žadatel o certifikaci je získá před zahájením certifikace (souhrnně v nabídce). Cena certifikace je kalkulována dle standardizovaného postupu, který vychází pouze z rozsahu provedených prací. Všeobecné informace, případně další informace o certifikaci, získá žadatel na požádání elektronickou formou, dotazem na ředitele CO, případně formou informativní schůzky, dohodnuté s ředitelem CO. Produkty žadatele o certifikaci jsou hodnoceny v rozsahu kritérií, které jsou uvedeny v osvědčení o akreditaci a CO je deklaruje ve svých veřejně přístupných materiálech, a které jsou žadateli o certifikaci předem známy.

Stížnosti, připomínky a náměty

Veškeré stížnosti, připomínky a náměty na zlepšení, prosím, zasílejte v elektronické podobě na adresu / k rukám ředitele CO, nebo v papírové podobě na adresu:

Certifikační orgán ATS Relsie
RELSIE spol. s r. o.
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1

e-mail: co@relsie.cz, podatelna@relsie.cz

DS: hzn7q74

V textu, prosím, popište, co je předmětem stížnosti, připomínky nebo námětu na zlepšení, a které činnosti certifikačního orgánu výrobků se týká (pokud je Vám toto známo).

Žádost o certifikaci

V případě zájmu o certifikaci Vašeho produktu, prosím, kontaktujte ředitele CO pro vyjasnění předmětu certifikace a získání dalších informací.  Žadatel musí prokázat, že je kompetentní k uzavření smluvního vztahu na předmět certifikace. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na elektronické adrese CO.

Žadatel o certifikaci podává žádost o certifikaci elektronickým způsobem a to na adrese co@relsie.cz, podatelna@relsie.cz, nebo pomocí datové schránky č. hzn7q74 nebo jiným, předem dohodnutým způsobem.

Žádost o certifikaci se skládá z informací nezbytných k naplnění požadavků vyplývajících z akreditace certifikačního orgánu a z požadovaného rozsahu certifikace. Formulář vhodný pro Vámi požadovaný rozsah certifikace Vám na vyžádání obratem zašleme. Po jeho vyplnění a zaslání zpět na adresu certifikačního orgánu Vám bude vypracována nabídka obsahující všechny nezbytné informace pro uzavření smluvního vztahu.

Proces certifikace je stanoven certifikačním systémem certifikačního orgánu, který je uveden v příloze osvědčení o akreditaci. Tento systém má k dispozici žadatel o certifikaci jako součást smluvního vztahu.

Obecně platí, že v prvním kroku je ověřována dokumentace k předmětu certifikace a následně v druhém kroku je ověřována shoda tvrzení v dokumentaci s reálným stavem.

​Časová náročnost certifikace vychází pro každý projekt individuálně dle předmětu a rozsahu certifikace. Časový rámec certifikace stanovuje certifikační orgán v rámci nabídky. Výpočet časové náročnosti je stanovován pouze na základě požadovaného rozsahu certifikace a jejího typu.

Výstupem z projektu certifikace je vždy protokol s výsledky provedených testů a pokud je výsledek certifikace pozitivní i certifikát.

Cena za provedení certifikace je stanovována na základě časové náročnosti certifikace, kde celková cena se stanovuje jako součin člověkodnů daných časovou náročností certifikace a cenou za jeden člověkoden, která je stanovena v ceníku certifikačního orgánu. Stejné pravidlo platí pro nacenění všech dalších činností CO, tj. prodloužení platnosti certifikátu, změnu certifikátu v důsledku změny vlastností či podmínek certifikovaného produktu, změny rozsahu certifikátu shody a nákladů spojených s odnětím či změnou certifikátu shody.

Žadatel musí prokázat, že je kompetentní k zajištění shody výrobku s požadavky na certifikaci.

Ceník

Cena za jeden člověkoden pracovníka certifikačního orgánu je stanovena na 12.000,- Kč bez DPH. Cestovní náklady v ČR i v zahraničí jsou účtovány dle předpokládaných reálně vynaložených nákladů, při jízdě automobilem 7,- Kč / km, a jsou vždy sjednány předem v rámci nabídky a objednávky.

Výstupy z certifikace

Výstupem z certifikace je certifikát, který se skládá z úvodního listu se základními sumarizačními údaji a certifikačního protokolu. V případě, že má certifikační orgán povinnost zveřejnit nebo předat třetí straně kopii výstupů z certifikace, dává žadatel objednávkou certifikace souhlas s tímto zveřejněním / předáním.

  V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.​