Atestační podmínky Atestačního střediska pro ISVS,  zřízeného RELSIE spol. s r.o.


Tyto atestační podmínky jsou platné od 1.4.2011.

1. Podání žádosti o atestaci

Úmysl uzavřít s atestačním střediskem smlouvu o provedení atestace (dále též “žádost o atestaci”) oznamuje žadatel o atestaci atestačnímu středisku ústně, telefonicky, elektronickou nebo papírovou formou. Před uzavřením smluvního vztahu poskytne žadateli na vyžádání atestační středisko veškeré informace o nezbytných pokladech k uzavření smluvního vztahu a o průběhu atestace, ceně a výstupech z atestace. V případě, že atestační středisko zjistí, že poskytnuté podklady jsou neúplné nebo obsahují nesprávné údaje, atestační středisko vyzve žadatele, aby neúplné nebo nesprávné údaje doplnil.

Žádost o atestaci zaslaná atestačnímu středisku je výzvou atestačnímu středisku k předložení smluvního návrhu žadateli ve smyslu § 6e odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zahájení atestace

Atestační řízení je zahájeno po podpisu smlouvy oběma stranami a předáním podkladů k provedení atestace v rozsahu stanoveném předmětem atestace. Atestační řízení probíhá dle podmínek a harmonogramu stanoveným touto smlouvou a atestačním postupem.

3. Atestační postup

Atestační řízení je realizováno podle akreditovaného (národní orgán pro akreditaci – Český institut pro akreditaci, o.p.s.) a schváleného (odpovědný orgán – MV ČR) postupu pro provádění atestací Atestačním střediskem pro ISVS, provozovaným RELSIE spol. s r.o.

Splnění výše uvedených požadavků na realizaci dokumentují:

4. Cena atestace

Celková cena za atestaci je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cenu stanovuje ředitel atestačního střediska na základě rozsahu poskytnutých podkladů a informací ke dni uzavření smlouvy.

Celková cena je stanovena ze vzorce, cena za jeden člověkoden práce krát počet člověkodnů potřebných k provedení předmětu smlouvy.

5. Platební podmínky

Žadatel je povinnen uhradit cenu atestace stanovenou smlouvou po ukončení atestačního řízení bez ohledu na výsledek tohoto řízení. Doba splatnosti je stanovena na 21 kalendářní den ode dne předání daňového dokladu.

DPH je účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

 

V Praze dne 31.3.2011

Ing. Martin Dudek, ředitel Atestačního střediska pro ISVS​